Guvernul înființează un Comitet pentru biodiversitate

0
489

În ședința de Guvern de azi se va adopta o hotărâre privind înființarea unui comitet interinstituțional de analiză a cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității, respectiv educație, agricultură, silvicultură, cinegetică, turism, organizarea teritoriului, transporturi și energie.

Acest Comitet va fi un organism consultativ, fără personalitate juridică, ce va funcționa pe lângă autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, după cum se arată în proiect. Crearea lui este legată de îndeplinirea țintelor asumate de România în PNRR. Noua instituție va fi condusă de ministrul Mediului, Tánczos Barna.

„Pentru operaționalizarea deplină a acestui cadru general, în PNRR este prevăzut să se instituie un mecanism de corelare a legislației specifice diferitelor sectoare de activitate cu impact asupra biodiversității, respectiv educație, agricultură, silvicultură, cinegetică, turism, organizarea teritoriului, transporturi și energie, iar pentru implementarea acestei măsuri sunt necesare acțiuni printre care și constituirea unui comitet interinstituțional de analiză a cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității care va elabora și promova propuneri de modificare și / sau completare a cadrului legal în funcție de informațiile actualizate despre distribuția și dinamica stării de conservare a speciilor și habitatelor”, arată Nota de fundamentare.

Comitetul va fi coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și va include reprezentanți ai ministerelor de resort și ai autorităților subordonate responsabile pentru sectoarele relevante: educație, agricultură, silvicultură, vânătoare, turism, organizare spațială, transport și energie.

Autoritățile din subordinea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor reprezentate în Comitet vor fi: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Administrația Națională „Apele Române”, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului. La reuniuni pot participa și reprezentanți ai societății civile, cu activitate dovedită în domeniul conservării biodiversității, având rol de observatori.

HOTĂRÂRE

privind înființarea Comitetului interinstituțional pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1- (1) Se înființează Comitetul interinstituțional pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității, denumit în continuare Comitet interinstituțional.

(2) Comitetul interinstituțional este organism consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor.

(3) Comitetul interinstituțional acționează în scopul aplicării Reformei R.2 – Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea, din cadrul Pilonului I „Tranziția Verde”, Componenta C2: Păduri și protecția biodiversității, din Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR.

Art. 2 – În activitatea sa, Comitetul interinstituțional urmărește analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității, prin elaborarea și promovarea propunerilor de modificare și/sau completare a cadrului legal, în funcție de informațiile actualizate despre distribuția speciilor și habitatelor și dinamica stării de conservare a acestora.

Art. 3 – (1) Comitetul interinstituțional este coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și include reprezentanți ai ministerelor de resort și ai autorităților subordonate responsabile pentru sectoarele relevante din domeniul: educație, agricultură, silvicultură, vânătoare, turism, organizare spațială, transport și energie, precum și din cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Administrația Națională Apele Române, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

(2) Membrii Comitetului interinstituțional sunt reprezentați la nivel de ministru/secretar de stat/ președinte sau director general cu responsabilități în domeniu. În situațiile în care aceștia se află în imposibilitatea de a participa la reuniune, reprezentarea se realizează la nivel de director general sau, după caz, de director al structurii de specialitate.

(3) Componența nominală a Comitetului interinstituțional se face pe baza propunerilor formulate de conducătorii autorităților și instituțiilor publice/entităților prevăzute la alin. (1).

(4) În cadrul reuniunilor Comitetului Interinstituțional pot participa și reprezentanți ai societății civile, cu activitate dovedită în domeniul conservării biodiversității, având rol de observatori.

(5) În funcție de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii Comitetului interinstituțional poate supune spre aprobare președintelui Comitetului propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor experți în domeniu din cadrul autorităților administrației publice centrale care au reprezentanți în Comitetul interinstituțional, precum și din cadrul autorităților/instituțiilor care își desfășoară activitatea sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea acestora.

(6) Pentru analizarea și soluționarea unor probleme tehnice specifice se constituie, după caz, în subordinea Comitetului interinstituțional, grupuri de lucru alcătuite din experți din cadrul autorităților, instituțiilor și organizațiilor, inclusiv neguvernamentale, publice sau private, cu responsabilități în domeniile menționate la art. 3 alin. (1), având durată limitată și desfășurându-și activitatea prin convocarea întâlnirilor periodice, ori de câte ori este necesar atingerii scopului pentru care s-au constituit.

Art. 4. – (1) Președintele Comitetului interinstituțional este conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor.

(2) În situațiile în care conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor se află în imposibilitatea de a-și exercita funcția de președinte al Comitetului interinstituțional, acesta deleagă responsabilitățile și atribuțiile sale secretarului de stat cu responsabilități în domeniul conservării biodiversității.

Art. 5. – (1) Pe baza rezultatelor activității, Comitetul interinstituțional elaborează și promovează modificări, completări legislative și / sau ghiduri, proceduri de modificare și armonizare a prevederilor legislative, astfel încât actualul cadru juridic care reglementează diversele sectoare relevante să nu afecteze/restricționeze punerea în aplicare a măsurilor de conservare din planurile de management pentru ariile naturale protejate.

(2) Comitetul interinstituțional exercită următoarele atribuții principale: a) urmărește și analizează integrarea obiectivelor prevăzute în cadrul Strategiei UE privind biodiversitatea 2030, a legislației specifice privind biodiversitatea, a planurilor de management și a obiectivelor de conservare stabilite pentru habitatele și speciile pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 în legislația specifică sectoarelor cu impact asupra biodiversității menționate la art. 3 alin. (1); b) propune autorităților competente măsuri juridice, instituționale, administrative și economicofinanciare, după caz, pentru stimularea și accelerarea integrării principiilor și obiectivelor de mediu și dezvoltare durabilă în celelalte politici naționale și sectoriale; c) propune și recomandă autorităților competente sau, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea politicilor și programelor de dezvoltare regională și locală cu obiectivele de conservare a biodiversității; d) analizează și propune modalități de simplificare a procedurilor şi demersurilor administrative, prin eliminarea procedurilor redundante.

Art. 6. – (1) Pentru organizarea și desfășurarea activităților Comitetului interinstituțional se înființează un Secretariat tehnic, care funcționează în cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile Secretariatului tehnic se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului interinstituțional.

Art. 7. – Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului interinstituțional se adoptă de către acesta la prima sa reuniune și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Sursa: Guvernul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.