DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

26.1 C
București
20.2 C
Sibiu
21.1 C
Suceava
21.6 C
Covasna
21.4 C
Piatra Neamț
17.4 C
Braşov
21.6 C
Bistrița
24.8 C
Râmnicu Vâlcea
vineri, iulie 19, 2024

Ordonanța privind împăduririle, la avizare. Cât e prima anuală pentru înființarea de plantații pe terenuri agricole?

Recomandate

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a trimis în avizare interministerială propunerea de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în  Planul național de redresare și reziliență.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului propusă de MMAP se instituie cadrul juridic pentru realizarea împăduririlor pe terenurile agricole pentru care Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură nu acordă subvenții, precum și modul de finanțare a acestora, respectiv modul de aprobare a schemei de ajutor de stat și a ghidului de finanțare.

De asemenea,  în scopul realizării lucrărilor de împădurire pe terenuri agricole, se instituie modul de finanțare a lucrărilor prin acordarea de prime anuale fixe, pentru înființarea plantațiilor, dar și pentru completarea lipsurilor și realizarea lucrărilor de întreținere a plantațiilor, precum și a unei prime anuale pentru compensarea pierderilor de venit agricole.

Prin acest act normativ propus de MMAP se instituie și acordarea unei prime anuale pentru sechestrare forestieră care se acordă pentru o perioadă de 20 de ani, în limita bugetului aprobat cu această destinație, începând din anul înființării plantației, în scopul determinării deținătorilor de terenuri agricole să împădurească aceste terenuri. Această primă, se acordă de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Propunerea de OUG va realiza cadrul juridic pentru realizarea reîmpăduririi terenurilor forestiere afectate de incendii forestiere sau de factori biotici și/sau abiotici, respectiv modul de aprobare a schemei de ajutor de stat și a ghidului de finanțare.

Reamintim că,  până la sfârșitul anului 2023, România are obligația să realizeze lucrări de împădurire și reîmpădurire pe o suprafață de 25.000 ha, iar în perioada 2024-2026 are obligația să realizeze alte 31.700 ha lucrări de împădurire și reîmpădurire, în conformitate cu prevederile Planului național de redresare și reziliență.

Extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră se realizează prin lucrări de împădurire a terenurilor din afara fondului forestier național și a terenurilor cu destinație agricolă, în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu și a optimizării peisajului, a asigurării și creșterii recoltelor agricole, a prevenirii și combaterii eroziunii solului, a protejării căilor de comunicație, a digurilor și a malurilor, a localităților și a obiectivelor economice, sociale și strategice, urmărindu-se împădurirea unor terenuri cu altă destinație decât cea silvică.

Ce spune Nota de fundamentare?

„Creşterea suprafeţelor ocupate cu vegetaţie forestieră este necesară în principal, pentru reabilitarea unor zone puternic afectate de fenomenele de eroziune de suprafață și eoliană, ca urmare a restrângerii sub limitele acceptabile a suprafeţei ocupate de vegetaţie forestieră.

Terenurile acoperite cu vegetație forestieră contribuie semnificativ la diminuarea efectului schimbărilor climatice, dar şi la adaptarea la acestea, prin sporirea stocării carbonului pe termen lung în structuri forestiere şi echilibrarea bilanţului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Ritmul scăzut de împădurire a terenurilor din afara fondului forestier național, respectiv mai puțin de 200 ha în anul 2020 și necesitatea creșterii suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră în vederea realizării obiectivelor din Planul național de redresare și reziliență, ne determină să realizăm intervenții    

 Una din principalele funcţii ale pădurii o reprezintă protecţia solului împotriva eroziunii, îmbunătăţirea bilanţului hidric şi asigurarea purităţii apelor, aerului, ameliorarea factorilor climatici, reprezentând totodată o sursă de materii prime pentru nevoile populaţiei şi economiei naţionale.

Prin adoptarea prezentului act normativ se realizează cadrul juridic necesar realizării și finanțării lucrărilor de împăduriri și reîmpăduriri prevăzute în Planul național de redresare și reziliență”.

Iată textul Ordonanței:

Art. 1 (1) Fondurile aprobate pentru împădurire și reîmpădurire în Planul național de redresare și reziliență se pot utiliza pentru finanțarea următoarelor categorii de servicii și lucrări:

a) Întocmirea proiectelor, precum și efectuarea lucrărilor de împădurire și de întreținere a plantațiilor realizate pe terenurile agricole care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani și pe terenurile care nu sunt utilizate în scop agricol sau care au utilizare agricolă, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreținere prin respectarea standardelor de ecocondiționalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani;

b) Întocmirea documentațiilor tehnico – economice, precum și efectuarea lucrărilor de împădurire și de întreținere a plantațiilor realizate pe terenuri degradate, apte pentru împădurire, constituite în perimetre de ameliorare;

c) Refacerea arboretelor afectate de incendii forestiere sau de factori biotici și/sau abiotici pe terenuri situate în fondul forestier național, prin efectuarea lucrărilor de reinstalare a vegetației forestiere precum și întreținerea plantațiilor pe durata prevăzută în documentațiile tehnice;

d) Efectuarea lucrărilor de instalare a perdelelor forestiere de protecție și de întreținere a plantațiilor pe durata prevăzută în documentațiile tehnico-economice;

(2) Schemele de ajutor de stat pentru finanțarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și lit. c) se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, după primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene pentru acordarea ajutoarelor de stat.

(3) Pe baza schemelor prevăzute la  alin. (2),  autoritatea publică centrală pentru protecția mediului elaborează Ghiduri, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, care se publică în Monitorul Oficial al României.

(4) Prin ghidurile prevăzute la alin. (3) se reglementează modul de solicitare a finanțării, elaborarea proiectelor, realizarea lucrărilor de împădurire sau reîmpădurire, recepția lucrărilor executate și decontarea lucrărilor, astfel:

a) În toate cazurile, recepționarea lucrărilor efectuate se va realiza prin Gărzile forestiere, pentru terenurile situate în raza teritorială de competență;

b) Plata lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se efectuează prin acordarea unor prime anuale fixe, pentru deținătorii de terenuri agricole, care se stabilesc prin schema prevăzută la alin. (2), care acoperă cel puțin: costurile pentru proiectare, costurile pentru înființarea plantației și completarea acesteia, costurile pentru împrejmuirea plantației, costurile necesare întreținerii plantațiilor, costurile de refacere a plantațiilor în cazul producerii unor eventuale calamități, precum și a unei prime anuale pentru compensarea pierderilor de venit agricole.

c) Decontarea lucrărilor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) – d) acoperă costul serviciilor, materialelor și lucrărilor la nivelul prevăzut în devizul de lucrări, care au fost realizate și recepționate.

d) Pentru terenurile aflate în proprietatea statului, decontarea lucrărilor se efectuează la nivelul prevăzut în devizul de lucrări , pentru toate tipurile de servicii și lucrări prevăzute la alin. (1), care au fost realizate și recepționate.

Art. 2 După finalizarea fondurilor alocate prin PNRR pentru finanțarea serviciilor și lucrărilor prevăzute la art.1 alin. (1), finanțarea acestora se asigură din Fondul pentru mediu, din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr.163/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 (1) Pentru terenurile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) se acordă o primă anuală pentru sechestrare forestieră în cuantum de 456 euro/an/ha, acordat în lei la cursul BNR de la 1 ianuarie a anului în care se acordă, începând din anul înființării plantației, pentru o perioadă de 20 de ani.  

(2) Prima anuală prevăzută la alin. (1) se finanțează din veniturile prevăzute la art. 2, iar după finalizarea acestora, de la bugetul de stat, în limita sumei aprobată anual cu această destinație.

(3) Procedura de acordare a primei anuale pentru sechestrare forestieră, prevăzută la alin. (1) se stabilește prin ghidurile de finanțare prevăzute la art. 1 alin. (3).

Art. 4. – Lucrările și serviciile prevăzute la art.1 alin. (1) realizate și recepționate începând cu data de 1 februarie 2020 se pot deconta din fondurile aprobate pentru împădurire și reîmpădurire în Planul național de redresare și reziliență, după cum urmează:

a) la nivelul cheltuielilor efectuate pentru lucrările și serviciile realizate și recepționate de la data de  1 februarie 2020 pentru serviciile și lucrările prevăzute la art.1 alin. (1) lit. b) și d);

b) sumele necesare decontării lucrărilor și serviciilor prevăzute la lit. a) se includ în bugetul autorității publice centrale pentru protecția mediului și se decontează conform legislației naționale;

c) la nivelul cheltuielilor efectuate pentru lucrările și serviciile realizate și recepționate de la data de  1 februarie 2020 pentru serviciile și lucrările prevăzute la art.1 alin. (1) lit. c), până la data intrării în vigoare a schemelor prevăzute la art.1 alin. (2).

d) sumele necesare decontării lucrărilor și serviciilor prevăzute la lit. c) se achită către administratorul terenului proprietate publică a statului sau către persoana fizică sau juridică care deține terenul forestier, conform legislației naționale.

Art. 5. – Sumele necesare decontării lucrărilor și serviciilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 și 2, aferente terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, se includ în bugetul autorității publice centrale care răspunde de mediu și se decontează conform ghidurilor de finanțare menționate la art. 1 alin. (3) și (4).

Art. 6. – Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului monitorizează permanent implementarea obiectivelor de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență.

Art. 7. – Modul de  utilizare a sumelor rezultate din veniturile obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute la art. 1 alin. (6), se raportează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011, aprobată prin Legea nr.163/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. – Toate acțiunile de împădurire și reîmpădurire și celelalte activități conexe din cadrul Programului național de redresare și reziliență, vor fi diseminate către public prin intermediul unei campanii de comunicare dedicate, sub coordonarea autorității centrale pentru protecția mediului.

PRIM-MINISTRU

Nicolae – Ionel CIUCĂ

Sursa: Ministerul Mediului

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi