DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

DESCARCĂ APLICAȚIA:

25.6 C
București
22.9 C
Sibiu
23.7 C
Suceava
23.7 C
Covasna
22.2 C
Piatra Neamț
22.9 C
Braşov
21.9 C
Bistrița
14 C
Râmnicu Vâlcea
sâmbătă, mai 25, 2024

Prima măsură din România destinată sectorului forestier. Detalii despre intervenția DR-24

Recomandate

Pentru prima dată în România, sectorul forestier beneficiază de o măsură de sprijin pentru achiziția de utilaje. În perioada următoare se va elabora și ghidul solicitantului și toate criteriile de finanțare. Acestea vor fi supuse consultării în cadrul subgrupului de lucru „Silvicultură” aferent Comitetului de Monitorizare pentru PS PAC 2023-2027, din care face parte și Asociația Forestierilor din România – ASFOR.

De altfel, ASFOR a făcut parte din tot procesul referitor la această măsură de sprijin, ca promotor al sectorului și nevoii acute de finanțare a acestuia. În februarie, Asociația a organizat și o Conferință pe această temă, în cadrul căreia membrii ASFOR au discutat cu reprezentantul Ministerului Agriculturii despre această măsură. La Conferința organizată la Sfântu Gheorghe, în județul Covasna, a participat și ministrul Mediului.

La solicitarea forestmania.ro, Ministerul Agriculturii a transmis detalii despre intervenția DR-24, mai exact aspecte legate de implementare.

Redăm răspunsul oficial al ministerului:

PS 2023-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8783 din 7 decembrie 2022, este documentul programatic prin care se finanțează din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și bugetul național intervențiile specifice de dezvoltare rurală pentru perioada 2023-2027, inclusiv intervenția DR-24, adresată sprijinirii sectorului forestier.

Prin sprijinul acordat în baza intervenției DR-24 se are în vedere gestionarea durabilă a fondului forestier național, respectiv:

 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a eroziunii solului ca urmare a utilizării de echipamente noi, cu consum redus de combustibil și utilizării funicularelor la operațiunile de colectare a lemnului,
 • sechestrarea carbonului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice, prin creșterea numărului de lucrări de conducere și îngrijire a arboretelor,
 • îmbunătățirea managementului durabil al pădurilor prin creșterea calității genetice a arboretelor ca urmare a creșterii numărului de lucrări de îngrijire și conducere efectuate, reducerea timpilor de realizare a lucrărilor de exploatări forestiere (prin utilizarea de echipamente noi),
 • creșterea gradului de sănătate a ecosistemelor forestiere ca urmare a îmbunătățirii calității monitorizării și combaterii bolilor și insectelor dăunătoare, precum și prin creșterea eficientizării managementului forestier (prin utilizarea de noi tehnologii – software, camere de supraveghere, senzori etc.).

DR-24 este o intervenție nouă, în PNDR 2014-2020 neregăsindu-se o măsură similară de susținere a investițiilor în sectorul forestier.

Intervenția vizează sprijinirea operatorilor economici atestați/reatestați care activează în domeniul exploatărilor forestiere (cu excepția Romsilva) și a ocoalelor silvice de regim autorizate pentru:

a. achiziția de echipamente/utilaje noi pentru colectarea și sortarea, încărcarea, manipularea lemnului în șantierele de exploatare (tractoare articulate, tractoare tip forwarder, funiculare, încărcătoare, semiremorci, tractoare specializate, cap procesor, etc.)

b. achiziția de echipamente noi pentru efectuarea lucrărilor de conducere și îngrijire a arboretelor (motounelte, motoferăstraie, tractoare specializate, etc.)

c. achiziția de utilaje noi pentru tocarea lemnului

d. achiziția de echipamente de management al riscului (pentru monitorizarea și prevenirea incendiilor și monitorizarea, prevenirea și combaterea bolilor și insectelor dăunătoare) sau pentru monitorizarea managementului forestier (ex. camere supraveghere, senzori de mișcare/sunet, etc.)

e. achiziția sau utilizarea unor programe informatice pentru gestionarea echipamentelor/utilajelor achiziționate și/sau gestionarea proceselor de exploatare, transport și depozitare a materialului lemnos

f. costuri generale ale proiectului.

Operatorii economici atestați/reatestați pentru activitatea de exploatare forestieră sunt eligibili pentru achizițiile menționate la litere a), c), e) și f), iar ocoalele silvice pentru achizițiile de la litere b), c), d) și f) sau pentru toate categoriile dacă sunt atestate/reatestate ca operatori economici.

Costurile generale ale proiectului precizate la lit. f) trebuie să se încadreze în maximum 3% din totalul cheltuielilor eligibile.

Pentru obținerea sprijinului financiar în cadrul intervenției DR-24, solicitanții vor depune cereri de finanțare la AFIR în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare, cereri întocmite conform modelului care va fi prevăzut ca anexă la ghidul solicitantului. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul intervenție pe toată durata de aplicare a acesteia.

Condițiile de eligibilitate necesar a fi îndeplinite de către potențialii beneficiari ai intervenției sunt următoarele:

 • ocoalele silvice trebuie să aibă în administrare și/sau să asigure servicii silvice cel puțin/pentru cel puțin 2.000 de ha de teren forestier pentru care este/sunt în vigoare un amenajament/amenajamente silvice (amenajamentul se consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul verbal al conferinței a II-a de amenajare);
 • operatorii economici trebuie să fi efectuat lucrări de exploatări forestiere în ultimul an pentru cel puțin 30% din capacitatea atestată;
 • achiziția de echipamente de tipul funicularelor este eligibilă numai solicitanților care au efectuat lucrări de exploatări forestiere în anul premergător depunerii aplicației pentru cel puțin 10% din capacitatea atestată în județe în care zona de munte reprezintă cel puțin 30%;
 • solicitanții trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • solicitanții încadrați în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, conform prevederilor din schema de ajutor de stat, nu sunt eligibili;
 • solicitanții împotriva cărora au fost emise decizii de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă respectivele decizii de recuperare nu au fost executate, nu sunt eligibili.

Sprijinul financiar în cadrul acestei intervenții se acordă în urma parcurgerii procesului de selecție, notificării beneficiarului privind finanțarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare. Selecția cererilor de finanțare va fi realizată pe baza criteriilor de selecție, cu încadrarea în alocarea financiară disponibilă.

Criteriile de selecție vor avea în vedere următoarele principii:

• principiul mărimii care urmărește prioritizarea:

operatorilor economici cu capacitatea de exploatare atestată cea mai mare și care în ultimul an au efectuat lucrări de exploatare care au atins un procent cât mai mare din capacitatea atestată,

ocoalelor silvice cu suprafața cea mai mare,

• principiul funcției de protecție care urmărește prioritizarea:

 1. operatorilor economici ale căror proiecte au valoarea destinată achiziționării de instalații de colectare prin cablu (funiculare) de cel puțin 30% din valoarea proiectului,
 2. ocoalelor silvice ale căror proiecte au valoarea destinată achiziționării de echipamente pentru managementul riscului sau pentru monitorizarea managementului forestier sau de utilaje pentru tocarea lemnului reprezintă cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului,
 • principiul proprietății care urmărește prioritizarea:
 1. operatorilor economici din categoria formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 (ex. composesorate, obști),
 2. ocoalelor silvice care au în administrare (sau asigură servicii silvice pentru) o suprafață cât mai mare aflată în proprietatea formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.

Informații generale legate de implementarea intervenției:

Durata de execuție a contractului de finanțare este de 2 ani pentru investițiile în achizițiile fără leasing financiar de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi și de 3 ani pentru investițiile în achizițiile prin leasing sau alte tipuri de investiții.

Plata efectivă a ajutorului se realizează prin rambursarea costurilor eligibile efectuate în prealabil de beneficiar, în baza cererilor de plată depuse de beneficiar şi autorizate la plată de către AFIR în urma parcurgerii procedurilor specifice.

Beneficiarii prezintă cererea eligibilă pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanțare. Acest termen se poate prelungi cu cel mult 3 luni, cu plata penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare şi cu prezentarea de către beneficiar a dovezii demarării implementării proiectului.

Beneficiarul poate solicita avans de până la 50% din contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională. Plata avansului este condiționată de constituirea unei garanții în procent de 100% din valoarea avansului, prezentată sub formă de scrisoare de garanție bancară sau, în cazul beneficiarilor publici, sub formă de scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție emisă de o instituție financiară nebancară înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanției în Registrul special al Băncii Naționale a României.

Cheltuielile legate de achiziția în leasing pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede expres obligația beneficiarului de a cumpăra activele respective în perioada de implementare a proiectului, până la ultima cerere de plată.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare cu agenția de plată, cu excepția cheltuielilor necesare pentru elaborarea cererii de finanțare pe care beneficiarul le-a suportat înainte de semnarea contractului.

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, aceasta reprezentând perioada de monitorizare a proiectului.

Implementarea intervenției se va realiza de către AFIR în baza unor documente de implementare (schemă de ajutor de stat, ghidul solicitantului, regulamentul de organizare și funcționare a procesului de evaluare, selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru cererile de finanțare, procedurile operaționale de evaluare-selectare, contractare, verificare-control, plată și monitorizare și sistemul de sancțiuni etc.) care urmează a fi elaborate în perioada următoare și aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Facem precizarea că ghidul solicitantului, inclusiv stabilirea criteriilor de selecție și a punctajele aferente, vor fi supuse consultării în cadrul subgrupului de lucru silvicultură aferent Comitetului de Monitorizare pentru PS PAC 2023-2027, din care face parte și Asociația Forestierilor din România – ASFOR.

Alocarea financiară a intervenției este de 86.641.134 euro, valoarea maximă a sprijinului pentru operatori economici fiind de 500.000 euro, iar pentru ocoale silvice de 250.000 euro. Beneficiarii ocoale silvice, în calitate de operatori economici, pot solicita în plus și sprijinul aferent acestora. Intensitatea sprijinului financiar (contribuția publică) este de 65%.

Conform planificării din fișa intervenției DR-24, cele două sesiuni de depunere a cererilor de finanțare se vor desfășura în anii 2024 și 2025.

ASFOR va comunica toate detaliile despre schema de sprijin, iar documentele de implementare se vor face cu consultarea Asociației.

Ciprian Dumitru Muscă: „Trebuie să ne mobilizăm să absorbim fondurile!”

Președintele ASFOR spune că toată lumea are șanse egale când vine vorba de accesarea fondurilor din PNS.

„Este un început și trebuie să ne mobilizăm să absorbim aceste fonduri și să ne luptăm pentru realocări și ulterior pentru a îmbunătăți măsura. Finanțarea vine, ca orice finanțare, prin procedură competitivă, unii vor câștiga, alții vor pierde. Cu siguranță unii vor fi supărați, însă trebuie să renunțăm la balada mioriței și trebuie să luptăm pentru a fi competitivi și, indiferent dacă vom câștiga sau vom pierde, trebuie să susținem necesitatea finanțării sectorului forestier, în special a exploatării lemnului. Breasla forestierilor este formată din firme de exploatare și, indiferent dacă sunt mici sau mari, toți au șanse egale, toți sunt forestieri, toți stau la aceeași masă.

Ne uităm la agricultură și vedem diferența. Acolo unde au existat scheme de finanțare a utilajelor agricole, sunt și utilaje agricole noi. Sectorul forestier este o victimă a unei imagini publice negative care a dus la încadrarea lui într-un grad de risc foarte ridicat, ceea ce îl face nefinanțabil din partea băncilor și în același timp nu este finanțat nici prin instrumente ale statului, motivat tocmai de aceeași imagine negativă.

În lipsa intervenției, lucrările de exploatare forestieră vor fi executate în continuare cu echipamente învechite, în condițiile unor pante și distanțe de colectare mari în majoritatea parchelor, iar numărul lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor va fi redus, conducând astfel la afectarea resurselor de sol și apă, creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea gradului de sechestrare a carbonului și la scăderea gradului de adaptare a arboretelor la efectele schimbărilor climatice”.

Sursa: Ministerul Agriculturii

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi