DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

27.3 C
București
25.2 C
Sibiu
25.8 C
Suceava
25.7 C
Covasna
26.3 C
Piatra Neamț
24.5 C
Braşov
26.2 C
Bistrița
29.7 C
Râmnicu Vâlcea
marți, iulie 23, 2024

OUG pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii. Ce prevede?

Recomandate

Pentru a pune în aplicare obligațiile asumate prin PNRR, precum și pentru a evita sancționarea financiară de către Comisia Europeană pentru nerespectarea unor dispoziții din diverse Directive, Ministerul Mediului a pregătit o Ordonanță de urgență prin care aduce câteva modificări Codului silvic.

Concret, România trebuie să ia măsuri referitoare la habitate și să acorde mai multă atenție efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului. În caz contrar, se poate declanșa o procedură de infringement, ce se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare minime, stabilită pentru România la 1.692.000 euro, cât și în plata unor penalități cominatorii între 2045 euro și 122.670 euro pe zi de întârziere, se arată în expunerea de motive a ordonanței.

În acest moment, actul normativ este în consultare publică.

Redăm integral textul:

„Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență,

             Art. I – Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 20, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(5) Perioada de valabilitate a unui amenajament silvic este de 10 ani, cu excepția amenajamentelor întocmite pentru pădurile de plop, salcie și alte specii repede crescătoare, la care perioada de valabilitate este de 5 ani, după caz.

(6) Pe perioada de valabilitate a unui amenajament silvic este interzisă aprobarea elaborării altui amenajament silvic pentru fondul forestier respectiv sau pentru o parte din acesta, cu excepţia cazurilor prevăzute în normele tehnice.“

La articolul 21, alineatul (21) se abrogă.

La articolul 22, alineatele (12) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(12)  Amenajamentul silvic intră în vigoare la data aprobării acestuia prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.“

          (13)  Emiterea actului administrativ de mediu se realizează cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia de mediu, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizării şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice – Conferinţa a II-a de amenajare, dată până la care autoritatea de mediu competentă are obligaţia emiterii actului administrativ de mediu. “

4.  La articolul 22, după alineatul (14) se introduc trei noi alineate, alin. (15-17), cu următorul cuprins:

„(15) Amenajamentele silvice care se suprapun total cu arii naturale protejate de interes comunitar se supun evaluării adecvate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. Amenajamentele silvice care se suprapun parţial cu arii naturale protejate de interes comunitar şi care conţin proiectele enumerate în anexele nr. 1 sau 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se supun evaluării adecvate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(16) Amenajamentele silvice, altele decât cele prevăzute la alin.(15), se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. .

(17) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la inițiativa autorității publice centrale pentru protecția mediului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, metodologia de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 22 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.”

5. La articolul 33, după alineatul (3) litera k), se introduce o nouă literă, lit. l), cu următorul cuprins:

 „l) decontarea costurilor puieților utilizați la împădurire sau reîmpădurire, produși în pepinierele proprii sau achiziționați.”

La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

 „(1) Prin excepție de la prevederile art. 35 este permisă reducerea suprafeței fondului forestier național prin scoaterea definitivă a unor terenuri necesare realizării obiectivelor de interes național, declarate de utilitate publică, în condițiile legii, a unor terenuri necesare amplasării/extinderii componentelor Rețelei Naționale de Supraveghere Meteorologică, a unor terenuri necesare amplasării/extinderii infrastructurii de telecomunicații speciale, precum și a unor terenuri pe care sunt amplasate capacități de producție și/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea națională.”

7. La articolul 36, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:

 „(41) Prin excepție de la alin. (2), reducerea fondului forestier național prin scoaterea definitivă a unor terenuri proprietate publică, necesare amplasării/extinderii componentelor Rețelei Naționale de Supraveghere Meteorologică și necesare amplasării/extinderii infrastructurii de telecomunicații speciale, se realizează fără compensare și fără plata taxelor și a celorlate obligații bănești. Solicitarea scoaterii definitive se face de Administrația Națională de Meteorologie, respectiv de Serviciului de Telecomunicații Speciale.”

8. La articolul 40, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „(2) Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier național pentru intervenții cu caracter urgent pentru execuția lucrărilor de punere în siguranță a infrastructurii de transport, pentru remedierea unor deranjamente sau avarii la liniile de telecomunicații, de transport sau de distribuție a energiei electrice, la conductele de apă, canalizare, gaze, precum și la alte instalații similare, se aprobă de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza unei solicitări emise în condițiile legii de autoritatea competentă/administratorul infrastructurii/operatorul de transport sau distribuție, după caz, pentru o perioadă de maximum 90 de zile, fără a mai fi necesară plata garanției pentru ocuparea temporară de fond forestier.”

La articolul 40, după alineatul (4), se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1),  la realizarea proiectelor de interes național, județean sau local, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se face fără acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului sau proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, în situaţia în care nu se prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi sau în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere cu proprietarul. Acordul proprietarului în acest caz se suplineşte prin declaraţia iniţiatorului proiectului de asumare proprie a răspunderii şi care descrie imposibilitatea obţinerii acordului proprietarilor.

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), sumele datorate pentru ocuparea temporară a terenului forestier, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemnează cu titlu de indemnizaţie într-un cont bancar deschis pe numele iniţiatorului proiectului şi se eliberează ulterior prin dispoziţia iniţiatorului proiectului, numai la momentul și către care persona care face dovada unui titlu valabil.”

La articolul 47, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „ (3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) terenurile destinate construcției de drumuri forestiere, realizării de lucrări de corectare a torenților, terenurile destinate înființării de pepiniere silvice cu o suprafață de maximum 0,5 ha, constituirii culoarului de frontieră și fâșiei de protecție a frontierei de stat, cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat, precum și cele destinate extinderii zonei de siguranță și de protecţie a liniilor electrice existente. ”

La articolul 60, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

   „ (9) Achizițiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră derogă de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. ”

La articolul 60, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:

   „ (10) – Achizițiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră prevăzute la alin. (9) se realizează potrivit metodologiei privind achizițiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

La articolul 971, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) sunt proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale.”

La Anexa nr. 1, punctul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

„21. Materiale lemnoase – lemnul brut rotund sau despicat, chiar cojit și lemnul de foc sub formă de trunchiuri, butuci, crăci, vreascuri sau forme similare; cherestelele tivite și netivite, capetele și flancurile buștenilor; traversele din lemn pentru căi ferate, mangalul, lemnul ecarisat și lemnul cioplit; lemnul sub formă de așchii sau particule, rumegușul, tocătura provenită din lemn, coaja arborilor și resturile de lemn. Puieții forestieri se încadrează în categoria materialelor lemnoase. Materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile.”

La Anexa nr. 1, după punctul 56 litera a) se introduce o nouă literă, lit. a1) cu următorul cuprins:

„a1) Culturi agroforestiere de pe terenuri agricole. ”

Art. II. – La articolul II, după alineatul (1) din Legea nr. 175/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 18 iulie 2017,  se introduc două noi alineate, alin.(11) și (12), cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se permite exportul de lemn de foc către  Republica Moldova, la solicitarea acesteia.

 (12) Măsura prevăzută la alin. (11) se aplică până la data de 31 martie 2023.”

   Art. III. – (1) Amenajamentele silvice care se suprapun, parţial sau total, cu arii naturale protejate de interes comunitar, valabile și aprobate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență şi pentru care nu s-a elaborat studiul de evaluare adecvată şi raportul de mediu în cadrul procedurii de evaluare de mediu, se supun revizuirii, prin reluarea procedurii de evaluare de mediu și a celei de evaluare adecvată conform prevederilor legislației în vigoare.

(2) Titularii amenajamentelor silvice menționate la alin.(1) au obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea reluării procedurii de evaluare de mediu, inclusiv evaluare adecvată, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu aplicarea prevederilor hotărârii Guvernului prevăzută la art 22 alin. (17) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Amenajamentele silvice valabile și aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea până la data corespunzătoare emiterii actului de reglementare de mediu pentru amenajamentul următor, dar nu mai târziu de 31 decembrie a anului următor expirării acestora. Până la data intrării în vigoare a noului amenajament silvic, în amenajamentul silvic care își păstrează valabilitatea sunt permise următoarele activități și acțiuni:

a) acordarea de compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă;

b) realizarea împăduririlor sau a reîmpăduririlor prevăzute de amenajamentul silvic;

c) exploatarea masei lemnoase pe picior rămasă neexploatată și transportul stocurilor de masă lemnoasă din partizile autorizate spre exploatare anterior aprobării noului amenajament silvic și neexploatate integral până la data aprobării noului amenajament silvic.      

PRIM-MINISTRU

Nicolae-Ionel CIUCĂ”

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/ sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Persoana de contact este Dănuț Iacob, Direcția generală păduri și strategii în silvicultură, email: danut.iacob@mmediu.ro

Sursa: Ministerul Mediului

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi