DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

DESCARCĂ APLICAȚIA:

16.1 C
București
18.2 C
Sibiu
16.4 C
Suceava
13 C
Covasna
14 C
Piatra Neamț
13 C
Braşov
13.5 C
Bistrița
13.8 C
Râmnicu Vâlcea
duminică, mai 19, 2024

Schema de finanțare pentru pepiniere, în Monitorul Oficial. Beneficiari, condiții, lista de arbori

Recomandate

Ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților forestieri, în capacități de condiționare a semințelor forestiere și în realizarea de plantaje forestiere” a apărut în Monitorul Oficial.

Redăm câteva dintre capitole:

CAPITOLUL V

Beneficiarii schemei de ajutor, cerințe generale și specifice

Art. 6. — (1) Beneficiar al schemei poate fi orice solicitant care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele cerințe specifice: a) este deținător de pădure inclusă în fondul forestier național; b) este autorizat în condițiile legii pentru producerea de MFR.

(2) De asemenea, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale: a) să aibă calitatea de persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau familială; b) să nu fie întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.

(3) Solicitanții vor depune copii după documentele care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (1) și alin. (2) lit. a).

(4) Îndeplinirea cerinței prevăzute la alin. (2) lit. b) va face obiectul depunerii unei declarații pe propria răspundere, ce va fi verificată în mod obligatoriu de către MMAP după depunere.

CAPITOLUL VI

Condiții de eligibilitate

Art. 7.

(1) Condițiile de eligibilitate a solicitanților sunt îndeplinite dacă:

 a) solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6;

b) a fost depusă o cerere de sprijin, însoțită de documente care atestă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și de un proiect tehnico-economic, a cărui valoare eligibilă a finanțării prin PNRR nu depășește echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, calculat la cursul InforEuro aferent lunii august 2022, respectiv de 1 euro = 4,9342 lei;

c) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale;

d) nu se află în procedură de dizolvare, lichidare sau administrare specială;

e) nu fac subiectul unui/unei ordin/decizii de recuperare a unui ajutor de stat, emis/emise ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței, a Comisiei Europene ori a oricărui alt furnizor sau, în cazul în care au făcut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

f) suma ajutoarelor de minimis, cumulată inclusiv cu valoarea solicitată în baza prezentei scheme, acordată unei întreprinderi unice, într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (respectiv anul acordării și cei 2 ani fiscali anteriori), nu depășește echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro. În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși acest plafon, nicio parte a respectivelor ajutoare noi nu mai poate beneficia de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;

g) nu sunt rezidenți în scopuri fiscale sau înmatriculați în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4.885 final din data de 14.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale;

h) nu sunt controlați, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definit la art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;

i) declară că vor respecta obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „do no significant harm” (DNSH) („a nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului. Modelul Declarației privind respectarea aplicării principiului DNSH este prevăzut în Ghidul de finanțare.

(2) Proiectul tehnico-economic prevăzut la alin. (1) lit. b) va conține obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea investiției, amplasamentul și beneficiarul acesteia;

b) descrierea situației actuale și necesitatea investiției, cu referire doar la aspectele legate de MFR;

c) descrierea și prezentarea în detaliu a propunerii de înființare/dezvoltare/modernizare a pepinierei sau, după caz, a instalațiilor de condiționare a MFR sau a plantajelor forestiere și estimarea rezultatelor preconizate în urma derulării investiției;

d) descrierea modului de conformare la cerințele stabilite în Strategia forestieră națională privind producerea de MFR;

e) planificarea etapelor de investiție, a operațiunilor și a modului de producție de MFR propuse prin proiect;

f) planificarea financiar-contabilă a derulării investiției;

g) necesarul de utilaje, instalații și echipamente, ce vor fi corelate cu suprafața și capacitatea de producție a pepinierei;

h) documentul emis de către autoritatea teritorială de mediu privind impactul asupra mediului (anexă la proiect).

(3) În cazul înființării/dezvoltării/modernizării unei pepiniere, propunerea tehnică va conține prevederi privind producerea de puieți din minimum două specii autohtone de interes forestier, diferite, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezenta schemă.

(4) Proiectele care propun o valoare eligibilă mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 de euro la data încheierii contractului de finanțare vor fi depuse în cadrul unei scheme de ajutor de stat similare.

(5) Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul prezentei scheme.

Art. 8.

(1) Solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiția sau, după caz, a dreptului de folosință pe o perioadă de cel puțin 10 ani.

(2) Pentru terenurile care sunt incluse în fondul forestier național, deținute sau administrate de solicitant, un extras din amenajamentul silvic în vigoare reprezintă o probă suficientă pentru îndeplinirea cerinței prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL VIII

Costuri și cheltuieli eligibile

Art. 10. — Sprijinul în cadrul schemei se acordă pentru investițiile în activele fixe și circulante prevăzute în cadrul proiectului tehnico-economic, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

Art. 11.

(1) În cadrul schemei sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

a) pentru construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea spațiilor necesare producerii și condiționării MFR;

b) pentru achiziționarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalații și echipamente noi, precum și costurile de instalare a acestora, necesare producerii și condiționării MFR;

c) pentru achiziția de MFR specific, lucrările de instalare și lucrările de întreținere ulterioare instalării, pentru realizarea de plantaje forestiere.

(2) Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, altele decât clădirile, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

(3) Toate solicitările de sume se transferă către beneficiar după autorizarea lor de către MMAP, pe baza documentelor justificative și a recepției investiției realizate.

CAPITOLUL IX

Cheltuieli neeligibile

Art. 12.

(1) Reprezintă cheltuieli neeligibile pentru schemă:

a) cheltuielile specifice activităților de producere a puieților forestieri (achiziție de semințe, înființarea și întreținerea de culturi etc.);

b) costurile de exploatare, inclusiv cheltuielile specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor, cum ar fi avizele de funcționare, taxele de autorizare, salariile angajaților, costurile administrative etc.;

c) investiții pentru producerea de puieți de specii ornamentale;

d) cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare cu MMAP, precum și cele efectuate după termenul de derulare a schemei, prevăzut la art. 16, cu excepția cheltuielilor efectuate pentru elaborarea studiilor și documentațiilor tehnicoeconomice, precum și a taxelor pentru emiterea avizelor și acordurilor care se referă la capacitățile prevăzute în proiect;

e) taxa pe valoare adăugată, cu excepția situației în care această taxă nu poate fi recuperată conform prevederilor legale naționale;

f) alte cheltuieli care nu pot fi încadrate în cele menționate la art. 11 alin (1).

(2) Cheltuielile neeligibile menționate la alin. (1) vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului.

Art. 13.

(1) Investiția realizată în condițiile prezentei scheme, precum și activitatea de producere a MFR trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul finalizării/efectuării ultimei plăți aferente proiectului de investiții.

(2) Pe durata prevăzută la alin. (1), gărzile forestiere competente teritorial vor verifica anual următoarele:

a) continuitatea activității de producere a MFR pe amplasamentele prevăzute în proiectele finanțate în cadrul prezentei scheme, inclusiv respectarea cerinței de producere a minimum 2 specii autohtone de interes forestier, prevăzute în lista din anexă, care pot fi diferite față de speciile menționate inițial în proiect;

b) speciile autohtone de interes forestier, prevăzute în anexă, aflate în cultură, reprezintă peste 50% din capacitatea de producție a pepinierei.

(3) Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor alin. (1) conduce la recuperarea ajutorului acordat, în conformitate cu prevederile art. 24.

CAPITOLUL X

 Solicitarea sprijinului și evaluarea cererilor

Art. 14.

(1) Acordarea sprijinului prin prezenta schemă se face pe baza unei cereri de finanțare care poate fi depusă de către un solicitant eligibil. Modelul cererii de finanțare este prezentat în Ghidul de finanțare.

(2) Cererile de finanțare pot fi depuse la MMAP oricând, în cadrul unei sesiuni unice, continue, ce se va derula în perioada menționată la art. 16.

(3) Evaluarea cererilor de finanțare din punctul de vedere al verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și a conținutului proiectului tehnico-economic, precum și aprobarea acestor cereri se realizează de către MMAP, în baza unei proceduri proprii specifice.

(4) Prin procedurile specifice ale MMAP de evaluare a cererilor de sprijin se va avea în vedere asigurarea unui tratament egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de silvicultură, biodiversitate și protecția mediului.

CAPITOLUL XI

 Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Art. 15.

(1) Asistența financiară în cadrul schemei se acordă sub formă de grant pentru cererile de transfer depuse de beneficiari, care cuprind plățile care urmează a fi efectuate.

(2) Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din valoarea totală a investiției propuse, fără însă a se depăși limita prevăzută de art. 9 alin. (1).

(3) În cadrul prezentei scheme ajutorul se va acorda sub forma unei finanțări nerambursabile, care se va putea plăti și eșalonat, în tranșe, după implementarea fiecărei etape distincte, dacă sunt prevăzute în contractul de finanțare.

(4) Ajutorul care se plătește în mai multe tranșe se va actualiza la valoarea ratei de schimb din momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului.

CAPITOLUL XII

Durata și bugetul schemei

Art. 16.

(1) Schema se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului de aprobare și până la data de 30 septembrie 2024.

(2) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, MMAP, în calitate de furnizor al schemei, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023 și să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenței asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de minimis acordate, începând cu data de 1 ianuarie 2024, în baza prezentei scheme vor respecta condițiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.

(3) Plățile în cadrul schemei vor fi efectuate până cel târziu la data de 20 septembrie 2024.

(4) Prezenta schemă se finanțează din fondurile europene alocate prin Mecanismul de redresare și reziliență (Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României).

(5) Valoarea totală estimată a ajutorului care va fi acordat în cadrul schemei este echivalentul în lei al sumei de 18.000.000 euro, calculat la cursul InforEuro aferent lunii august 2022 de 1 euro = 4,9342 lei, iar numărul estimat de beneficiari ai schemei este de maximum 200.

LISTA speciilor forestiere autohtone importante de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri din România

• Molid (Picea abies)

• Brad (Abies alba)

• Larice (Larix decidua)

• Pin silvestru (Pinus sylvestris)

• Pin negru (Pinus nigra)

• Zâmbru (Pinus cembra)

• Stejar pedunculat (Quercus robur)

• Stejar pufos (Quercus pubescens)

• Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)

• Cer (Quercus cerris),

• Gârniță (Quercus frainetto)

• Gorun (Quercus petraea)

• Fag (Fagus sylvatica)

• Păr sălbatic (Pirus pyraster)

• Cireș sălbatic (Prunus avium)

• Măr (Malus sylvestris)

• Nuc comun (Juglans regia)

• Mesteacăn (Betula pendula)

• Ulm de câmp (Ulmus minor)

• Ulm de munte (Ulmus glabra)

• Tei argintiu (Tilia tomentosa)

• Tei de deal (Tilia cordata)

• Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)

• Anin negru (Alnus glutinosa)

• Anin alb (Alnus incana)

• Mojdrean (Fraxinus ornus)

• Frasin comun (Fraxinus excelsior)

• Frasin cu frunză îngustă (Fraxinus angustifolia)

• Salcie albă (Salix alba)

• Carpen (Carpinus betulus)

• Cărpiniță (Carpinus orientalis)

• Castan (Castanea sativa)

• Plop alb (Populus alba)

• Plop negru (Populus nigra)

• Paltin de câmp (Acer platanoides)

• Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)

• Jugastru (Acer campestre)

• Scoruș (Sorbus aucuparia)

• Sorb (Sorbus torminalis)

• Dud [Morus L. alba (nigra)]

• Vișin turcesc (Prunus mahaleb).

Sursa: Monitorul oficial nr. 1221 din 20 decembrie 2022

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi