Ghidurile de împăduriri sunt în consultare publică. Puncte slabe și puncte tari

0
563

Ministerul Mediului a lansat, pe 19 iulie, Ghidurile de împăduriri și reîmpăduriri finanțate prin PNRR. Din acea dată, ele stau timp de 45 de zile în consultare publică, astfel încât specialiștii să poată constata anumite neclarități și să propună sugestii.

Forestmania.ro susține acest program și ne exprimăm speranța că el va funcționa și vom avea suprafețe împădurite, conform obiectivelor asumate. La finalul consultării, însă, autoritățile vor trebui să deruleze o campanie de informare în rândul primăriilor din țară, astfel încât cei care dețin terenuri pretabile să participe la program.

Programul prevede realizarea de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice prin următorii pași:

  • identificarea și evaluarea terenurilor,
  • finanțarea împăduririi și lucrărilor de îngrijire a plantațiilor
  • creșterea suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție.

Alocarea financiară acordată prin PNRR, respectiv în cadrul prezentului Ghid specific pentru Subinvestiția C2/S/1.A – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite este de 500.000.000 Euro. Pentru toate contractele de finanțare aflate încă în derulare la data de 30 iunie 2026, la care au fost efectuate cel puțin lucrările de instalare a plantațiilor, finanțarea va fi continuată cu sume din Fondul pentru Mediu, până la finalizarea lucrărilor prevăzute în proiecte.

Puncte tari

Din cele constatate până la acest moment, punctele tari ale ghidurilor sunt cele referitoare la costuri (plăți), la faptul că procedura de depunere și derulare a proiectelor se face electronic și că perioada schemei presupune o sesiune continuă. De asemenea, la partea pozitivă este și prezența inginerilor silvici la toate etapele, de la proiectare, implementare până la control. Faptul că se acordă pierderea de venit agricol este iarăși un punct forte.

Câteva necunoscute

În cadrul consultării publice, ministerul a primit deja câteva sugestii de la Asociația Profesională a Prestatorilor de Servicii în Silvicultură. Ei susțin, de exemplu, că nu sunt clar delimitate categoriile de terenuri care fac parte din categoria terenurilor pretabile. În Ghid, terenul pretabil pentru împăduriri este definit astfel: „Teren pretabil pentru împădurire reprezintă o suprafață de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente și care poate fi împădurită, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop”.

„Trebuie eliminate din acest ghid referirile la terenurile degradate, în primul rând pentru că sunt menționate distinct în cadrul alin. (1) lit. b) din OUG 35/2022. În al doilea rând, din cauza legislației naționale în vigoare care presupune o procedură greoaie și de durată pentru identificarea, delimitarea, constituirea perimetrelor de ameliorare, întocmirea documentaţiilor tehnico-economice şi execuția propriu-zisă a lucrărilor necesare, care ar conduce ducând la întârzieri de cel puțin doi ani si deci neîncadrare în termenele de implementare PNRR. În al treilea rând, în cazul terenurilor degradate nu se pot utiliza costurile standard de împădurire”, spune Dan Popescu, președintele Asociației.

Mai mulți specialiști, inclusiv profesori universitari, au comentat în mediul online prezența pajiștilor permanente în acest ghid. Pentru că există contradicții în privința eligibilității pășunilor permanente, dacă pot sau nu fi împădurite. Totuși, în Ghid, la capitolul destinat terenurilor care NU pot fi împădurite, scrie: „terenurile agricole cu o valoare naturală ridicată, din categoria pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și a altor categorii de terenuri agricole. Acestea se determină pe baza informațiilor din sistemul LPIS al APIA și, în lipsa acestora, de către proiectant, pe baza identificării în teren a complexității ecosistemelor existente și a bonității ridicate a solului”.

Faptul că în ghiduri nu sunt specificate clar termenele de plată poate fi iarăși considerat un neajuns, dar cu siguranță aceste detalii vor face parte din contractul încheiat între beneficiar și autoritatea de implementare. Totuși, specialiștii spun că dacă nu sunt stabilite termene clare de plată în Ghiduri, beneficiarii nu vor avea încredere în seriozitatea programului, mai ales după experiența negativă acumulată în urma celor două programe naționale de împădurire, derulate în ultimii 10 ani prin AFM și MADR, unde plățile se fac și azi cu o întârziere de 1,5 – 3 ani, lucru ce  a condus la falimentarea companiilor ce derulau aceste proiecte, distrugerea plantațiilor și numeroase procese în instanță.

O altă sensibilitate este cea referitoare la proveniența materialului forestier.

Iată ce spune ghidul: „Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte prevederile Legii nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care nu există documente care să ateste proveniența puieților plantați din anumite specii, nu va fi posibilă avizarea pentru plată a lucrării de instalare a plantației pentru speciile respective”.

Unul dintre antreprenorii din domeniu, care a investit în sere pentru puieți containerizați, spune că este un lucru bun că se cer documente, pentru că se evită comerțul „necurat” cu puieți.

Detalii de interes pentru cei care au teren și vor să împădurească

Compozițiile de împădurire vor cuprinde:

  • una sau două specii principale de bază, care se pretează cel mai bine la condițiile pedostaționale identificate în prezent pe amplasamentul respectiv și la condițiile climatice modelate viitoare; ·
  • una sau mai multe specii arborescente, considerate de ajutor pentru specia de bază, compatibile între ele și cu specia de bază. Speciile de ajutor pot fi enumerate, urmând ca la execuția plantației să se poată alege dintre acestea cele care pot fi procurate din oferta de pe piață.
  • specii de arbuști, dacă este cazul, pentru stimularea creșterii speciilor arborescente, de bază și de ajutor. Speciile arbustive pot fi enumerate, cu condiția compatibilității lor cu celelalte specii, având în vedere rolul lor secundar în compoziție.

Prin schemă NU sunt eligibile următoarele activități:

  • înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție,
  • înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie
  • înființarea de plantații de pomi de Crăciun.

Sprijinul financiar se acordă sub forma unor costuri standard, cu valoare fixă, care acoperă următoarele costuri eligibile:

a) costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri, care cuprinde și costurile necesare emiterii tuturor avizelor legale;

b) costurile standard aferente împrejmuirii plantației forestiere,

c) costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației, defalcate pe tipuri de împăduriri (trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecție), unități de relief (câmpie, deal, munte) și specii de bază, conform proiectului tehnic. În aceste costuri sunt incluse și lucrările de pregătire a terenului, care se execută anterior plantării;

d) costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației, defalcate pe tipuri de împăduriri, unități de relief (câmpie, deal, munte) și specii de bază, acordate anual până la finalizarea perioadei prevăzute a se efectua lucrări. Dacă perioada depășește termenul final de aplicare a schemei, plățile se vor efectua în continuare din fondurile GES ale Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Perioada în care se efectuează lucrările de întreținere a plantației, precum și tipul lucrărilor necesare sunt stabilite în cadrul proiectului tehnic de împădurire;

e) costurile standard aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației, numai pentru terenurile incluse în blocurile fizice identificate în LPIS (Land Parcel Identification System = Sistemul de identificare a parcelelor agricole);

f) dacă este cazul, costurile pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici.

Important de știut: Plantația forestieră realizată în baza schemei va fi menținută pe o durată de minim 20 de ani de la înființare, respectând condițiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire și întreținere a plantațiilor prevăzute în prezenta schemă. Dacă plantația creată în baza schemei este defrișată/distrusă total sau parțial pe parcursul derulării sau după finalizarea contractului în perioada de 20 de ani la înființare, cu excepția situațiilor de forță majoră, beneficiarul schemei sau persoana vinovată va rambursa integral sumele primite în cadrul acestei scheme aferente suprafeței afectate.

Sursa: Ministerul Mediului

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.